Waarom de BRO?

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

Bouwsteen voor beleid

De Nederlandse ondergrond wordt intensief gebruikt, o.a. voor drinkwaterwinning, ondergronds transport en delfstoffenwinning. Ook is de toestand van de ondergrond van belang bij bovengrondse activiteiten zoals stedenbouw, woningbouw en de aanleg van infrastructuur. Bovendien komen er steeds meer gebruiksmogelijkheden van de ondergrond bij, zoals de winning van aardwarmte, de opslag van CO2 en warmte- en koudeopslag. Om goed onderbouwde beleidskeuzes te kunnen maken over het gebruik van de ondergrond, moet de overheid over de juiste gegevens beschikken. Daar gaat de BRO voor zorgen.

'We moeten bij de inrichting van de bovenwereld rekening
houden met de gevolgen voor de bodem en ondergrond'

- Mary-Ann Schreurs, Wethouder van Innovatie en Design,
Duurzaamheid en Cultuur, gemeente Eindhoven

Efficiëntere overheid

Informatie over de ondergrond is nu in beheer bij verschillende organisaties. Mede daardoor zijn de gegevens niet op dezelfde manier gedigitaliseerd, gestandaardiseerd en geharmoniseerd. De BRO breng alle gegevens op één plek bij elkaar en stelt ze via één loket beschikbaar. 

Dankzij de BRO kan de overheid efficiënter opereren. Informatie-uitwisseling tussen overheden verbetert, gegevens worden hergebruikt en dubbel onderzoek wordt voorkomen.

‘De BRO: een potentieel waardevolle besparingsbron
vanwege hergebruik van onderzoeksgegevens!’
- Cathelijn Peters, Programmaleider Moderne Overheid,
Unie van Waterschappen