Voorbereiding bronhouders

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Tips voor een goede voorbereiding


Bronhouders vervullen een centrale rol in de BRO. Zij zijn verantwoordelijk voor het aanleveren, gebruiken, melden en onderzoeken van gegevens. Zodra de Wet bro in werking treedt, moeten ze zijn aangesloten op de landelijke voorziening. Wat kunnen bronhouders doen om zich goed voor te bereiden? Hiervoor heeft het Programmabureau BRO een checklist opgesteld voor bronhouders voor het inrichten van de BRO. Op deze pagina leest u een aantal punten uit deze checklist terug.

Wijs een coördinator ondergrond aan

Wijs één persoon aan als aanspreekpunt voor de BRO. Deze coördinator heeft overzicht over het gebruik van ondergrondgegevens in alle bedrijfsprocessen. Daarnaast leidt hij de invoering van de Wet bro binnen de organisatie in goede banen. Voor deze functie is een modeltekst Coördinator Ondergrond beschikbaar.

Inventariseer werkprocessen

Inventariseer alle werkprocessen waarin gegevens uit de 28 BRO-registratieobjecten een rol spelen. Houd daarbij rekening met beide rollen: als bronhouder/leverancier en als gebruiker. Relevant is ook of u zelf gegevens inwint of deze werkzaamheden uitbesteedt.

Pas contracten met gegevensleveranciers aan

Leg contractueel vast dat uw gegevensleveranciers (ingenieursbureaus voor sonderingen en boringen, softwarebedrijven, et cetera) de verzamelde gegevens rechtstreeks aanleveren aan de BRO. Zo kunnen bronhouders hun eigen implementatiekosten laag houden. Maak daarom een inventarisatie van bestaande contracten (contractregister) en van uw interne proces (tijdspad) om zo’n contract te wijzigen. 

‘Het uitvoeren van de BRO begint met goed geregelde
data-uitwisseling in de contracten met marktpartijen’
Herman Winkels, Programmamanager BIM, Rijkswaterstaat

Sluit aan op het Bronhouderportaal BRO

Via het Bronhouderportaal BRO kunnen bronhouders monitoren of hun opdrachtnemers daadwerkelijk gegevens aanleveren aan de BRO en of de gegevenskwaliteit in orde is. Zo kan dit portaal bronhouders helpen bij het uitoefenen van hun wettelijk verantwoordelijkheid. Over de opzet en inrichting van zo’n voorziening is overleg nodig met diverse betrokkenen, waaronder het ministerie.

Breng de impact van de BRO in beeld

Voor veel activiteiten boven de grond is kennis nodig over de ondergrond. Breng daarom als bronhouder/gebruiker in beeld wat de impact is van de BRO op alle taken en verantwoordelijkheden die verband houden met de Omgevingswet, bijvoorbeeld het opstellen van een Omgevingsvisie of Omgevingsplan.

‘Bodem en ondergrond: de basis onder provincies.
Het draagt onze infrastructuur, herbergt ons grondwater
en is de voedingsbodem voor onze natuur’
Rob Klooster, teammanager IPO; beleidsterreinen
Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Mobiliteit

Stel een interne business case op

Stel een business case op voor de BRO om te achterhalen of de investeringen opwegen tegen de opbrengsten. Houd hierbij rekening met:

  • Procesverbeteringen door de beschikbaarheid van BRO-gegevens.
  • Beter management van ondergrondse risico’s (Risk Based Asset Management) door gegevens en modellen over de ondergrond in plan-, ontwerp-, constructie- en beheerfase.
  • Kleinere projectrisico’s in bouw- en beheerprojecten doordat omgevingsvisies en –plannen rekening houden met de ondergrond.
  • Reductie van de faalkosten in de bouw en bij het de beheer van de openbare ruimte.

Praat mee over standaarden en processen

Participeer in discussies over procesinrichting en standaarden, geef uw zienswijze op ter inzage gelegde voorstellen en meld u aan voor ambtelijke werkgroepen over deelonderwerpen. Neem daarover contact op met bro@minienm.nl.

Meer (technisch-inhoudelijke) informatie en documenten voor bronhouders zijn te vinden onder de documentatiepagina.