Rollen en verantwoordelijkheden

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

Bij de invoering en het beheer van de BRO zijn de volgende organisaties betrokken:

  • Registratiehouder: het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is in de wet BRO aangewezen als registratiehouder en draagt daarmee de verantwoordelijkheid voor het besturen van de BRO. Het bepalen en creëren van de wettelijke, financiële en organisatorische kaders en voorwaarden voor de basisregistratie, en het toezien op een efficiënt en effectief gebruik ervan. IenM is tevens opdrachtgever voor de bouw en het beheer van de Landelijke Voorziening BRO.

 

  • De Programmastuurgroep adviseert de minister van IenM over het strategisch beheer van de BRO. In deze stuurgroep werkt het ministerie van IenM samen met medeoverheden, ketenpartners, kennisinstellingen en bedrijven. In de Programmastuurgroep zitten vertegenwoordigers van het ministerie van EZ, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Unie van Waterschappen (UvW), Interprovinciaal Overleg (IPO), Rijkswaterstaat (RWS), TNO Geologische Dienst Nederland (TNO-GDN), Wageningen Environmental Research (WER), Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin) en Platform Netbeheer Nederland (PNBH). De Programmastuurgroep wordt voorgezeten door de directeur Ruimtelijke Ordening van het Directoraat-Generaal Ruimte en Water (DGRW). De Programmastuurgroep wordt ambtelijk ondersteund door een Programmabegeleidingsgroep, een Programmabureau met een Programmamanager. 

  • Bronhouders hebben een belangrijke rol in de vulling van de basisregistratie. De bronhouders van de BRO zijn bestuursorganen, zoals gemeenten, provincies, waterschappen, het ministerie van Economische Zaken  (EZ), Rijkswaterstaat en organisaties als Staatsbosbeheer. Dit zijn meer dan 450 organisaties. Zij zijn verantwoordelijk voor het inwinnen en bijhouden van de gegevens in de BRO en voor het borgen van de kwaliteit van die gegevens. Onder meer naar aanleiding van ontvangen terugmeldingen.

  • TNO voert de feitelijke werkzaamheden met betrekking tot de inrichting en het beheer van de BRO uit. Dat gebeurt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de minister binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving omtrent de BRO.

  • Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor de invoering van het stelsel van basisregistraties en de uitvoering van het E-overheid beleid.