Planning

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

Vanaf het moment dat de Wet bro in werking treedt, duurt het overzetten van bestaande registers naar de BRO circa 6 jaar. De uiteindelijke looptijd is afhankelijk van de behoeften van belanghebbenden. 

Meegroeien met maatschappelijke vraag

Het vullen van de BRO gebeurt in opeenvolgende tranches. Zowel het tempo (hoe snel?) als de inhoud (welke registratieobjecten?) zijn afhankelijk van vraagstukken op het gebied van de leefomgeving, zoals milieusanering, archeologie en waterveiligheid. Uiteindelijk bepaalt de Programmabegeleidingsgroep, mede op basis van een kosten-batenanalyse, welke gegevens over de ondergrond maatschappelijk gezien het meest relevant zijn. Die komen vervolgens in de BRO.

Voordat de gegevens beschikbaar zijn in de BRO doorlopen registratieobjecten enkele fasen: verkenning, ontwerp (afspreken van standaarden), transitie (de daadwerkelijke overgang naar de nieuwe registratie) en beheer. Hieronder volgt een korte toelichting over de ontwerp- en de transitiefase. 

Bent u bronhouder? Lees dan hier wat u moet doen ter voorbereiding van de BRO.

Ontwerp: afspraken over inhoud en standaarden

Tijdens de ontwerpfase van een registratieobject worden afspraken gemaakt over de:

  • Inhoud: het aanwijzen van brondocumenten (bij Algemene Maatregel van Bestuur, AMvB) en het vaststellen van een catalogus (bij ministeriële regeling).
  • Standaarden: het vastleggen van afspraken in een informatiemodel.

Transitie: aanpassen van werkprocessen

De transitiefase begint met het inrichten van werkprocessen door bronhouders en afnemers. De ketenpartijen (bronhouders, gegevensleveranciers, beheerder en afnemers) richten ketenprocessen in voor geautomatiseerde gegevensuitwisseling. 

Implementatie: opname in de BRO

Nadat de transitie met alle betrokken partijen is gecommuniceerd en de financiering van de beheerfase is geregeld, wordt het registratieobject (of de tranche van objecten) opgenomen in de BRO. Als de Wet bro in werking treedt, moet de BRO land dekkend gereed zijn voor de eerste vier registratieobjecten: alle bronhouders moeten hun informatie aanleveren.