Gegevens in de BRO

  • iedereen (publiek zichtbaar)

De BRO bevat gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond. De gegevens zijn onderverdeeld in ‘registratieobjecten’, zoals een Mijnbouwwetvergunning of een Geotechnisch sondeeronderzoek.

Gegevens over doel, plaats en tijd

De gegevens in de BRO zijn eerder verzameld met een concreet doel, zoals het bouwen van een weg, het aanleggen van een dijk of het aanvragen van een vergunning. Naast dit doel is meestal ook de plek bekend waar de gegevens zijn verzameld, in de vorm van X-, Y- en Z-coördinaten. Soms gaan de gegevens over één tijdstip, zoals de uitkomst van een geotechnische sondering, soms over verschillende tijdstippen, zoals bij het monitoren van de grondwaterstand.

Gegevenscatalogus per object

In het Besluit bro is per registratieobject opgenomen op basis van welke ‘brondocumenten’ gegevens aangeleverd moeten worden aan de BRO. In een catalogus staat voor ieder registratieobject welke gegevens moeten worden aangeleverd en aan welke standaard ze moeten voldoen. Bijvoorbeeld: naast de meetgegevens moet het registratieobject Geotechnisch sondeeronderzoek informatie bevatten over het meetinstrument. In dit geval is dat een zogeheten ‘conus’. De catalogus is gereed op het moment dat de ministeriële regeling wordt vastgesteld.

Gegevensstructuur

De gegevens in de BRO bestaan uiteindelijk uit registratieobjecten gegroepeerd in zes domeinen, zoals ‘Bodem- en grondonderzoek’ en ‘Grondwatergebruik’. Onderstaande tabel toont de volledige structuur en inhoud van de BRO. Het vullen begint in 2017 en gebeurt in opeenvolgende tranches. De inhoud van de eerste tranche is bekend. De Programmastuurgroep adviseert de minister over de registratieobjecten die in de volgende tranches beschikbaar komen. Daar gaat overleg tussen afnemers en bronhouders aan vooraf.

GEGEVENSSTRUCTUUR
Gegevenscategorie INHOUD
Registratieobject
Registratiedomein
Verkenning
(resultaat)Geotechnisch sondeeronderzoek Bodem- en grondonderzoekGeo-elektrisch onderzoek
Seismisch onderzoek
Booronderzoek
Profielonderzoek
Constructie
(hardware)

Bodemmeetnet Bodemkwaliteit
(in landelijk gebied)
Bodemsamenstellingsonderzoek
Grondwatermonitoringnet Grondwatermonitoring
Grondwatermonitoringput
Grondwaterstandonderzoek
Grondwatersamenstellingsonderzoek
Synthese grondwaterkwaliteit
Synthese grondwaterstand
Mijnbouwwet boorgatsysteem Mijnbouwwet
Mijnbouwwet booronderzoek
Mijnbouwwet putsysteem
Mijnbouwwet productiedossier
Gebruiksrecht
(vergunning)
Mijnbouwwetvergunning
Koolwaterstof Reservedossier
Grondwatergebruiksysteem Grondwatergebruik
Grondwaterproductiedossier
Model
(interpretatie)
Koolwaterstofvoorkomen Modellen
Bodemkaart 1:50.000
Grondwatertrappenkaart 1:50.000
Geomorfologische kaart 1:50.000
REGIS
Digitaal Geologisch Model (DGM)
GeoTOP

 

Een volledige lijst met registratieobjecten en de bijbehorende afkortingen kunt u hier bekijken.

Welke gegevens komen niet in de BRO?

Gegevens over parkeergarages, kelders, of tunnels, en kabels en leidingen komen niet in de BRO. Daarvoor bestaan andere registraties en regelingen, zoals de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netwerken (WION). Gegevens over bodemverontreinigingen zijn vooralsnog geen onderdeel van het huidige Programma BRO.