Gegevens in de BRO

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

Gewijzigd: 24 januari 2018

De BRO bevat gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond. De gegevens zijn onderverdeeld in ‘registratieobjecten’, zoals een Mijnbouwwetvergunning of een Geotechnisch sondeeronderzoek.

Gegevens over doel, plaats en tijd

De gegevens in de BRO zijn eerder verzameld met een concreet doel, zoals het bouwen van een weg, het aanleggen van een dijk of het aanvragen van een vergunning. Naast dit doel is meestal ook de plek bekend waar de gegevens zijn verzameld, in de vorm van X-, Y- en Z-coördinaten. Soms gaan de gegevens over één tijdstip, zoals de uitkomst van een geotechnische sondering, soms over verschillende tijdstippen, zoals bij het monitoren van de grondwaterstand.

Gegevenscatalogus per object

In het Besluit bro is per registratieobject opgenomen op basis van welke ‘brondocumenten’ gegevens aangeleverd moeten worden aan de BRO. In een catalogus staat voor ieder registratieobject welke gegevens moeten worden aangeleverd en aan welke standaard ze moeten voldoen. Bijvoorbeeld: naast de meetgegevens moet het registratieobject Geotechnisch sondeeronderzoek informatie bevatten over het meetinstrument. In dit geval is dat een zogeheten ‘conus’. De catalogus is gereed op het moment dat de ministeriële regeling wordt vastgesteld.

Gegevensstructuur

De gegevens in de BRO bestaan uiteindelijk uit registratieobjecten gegroepeerd in zes domeinen, zoals ‘Bodem- en grondonderzoek’ en ‘Grondwatergebruik’. Onderstaande tabel toont de volledige structuur en inhoud van de BRO. Het vullen begint in 2017 en gebeurt in opeenvolgende tranches. De inhoud van de eerste tranche is bekend. De Programmastuurgroep adviseert de minister over de registratieobjecten die in de volgende tranches beschikbaar komen. Daar gaat overleg tussen afnemers en bronhouders aan vooraf. 

Registratieobjecten naar domeinen, categorieën, en tranches

 

Registratiedomein

Categorie

Registratieobject

Bodem- en grondonderzoek

Verkenning

(resultaat)

 1.  Geotechnisch sondeeronderzoek

 2.  Geo-elektrisch onderzoek

 3.  Seismisch onderzoek

 4a.  Boormonsteronderzoek – bm profiel

 4b. Boormonsteronderzoek – overige onderdelen

 5.  Profielonderzoek

Bodemkwaliteit

Constructie 

(hardware)

 

 6.  Bodemmeetnet

 

 7.  Bodemsamenstellingsonderzoek

Grondwatermonitoring

 8.  Grondwatermonitoringnet

 

 9.   Grondwatermonitoringput

 

 10. Grondwaterstandonderzoek

 

 11. Grondwatersamenstellingsonderzoek

 

 12. Synthese grondwaterkwaliteit

 

 13. Synthese grondwaterstand

Mijnbouwwet

 14. Mijnbouwwet boorgatsysteem

 

 15. Mijnbouwwet booronderzoek

 

 16. Mijnbouwwet putsysteem

 

 17. Mijnbouwwet productiedossier

 

Gebruiksrecht

(vergunning)

 

 18. Mijnbouwwetvergunning

 

 19. Koolwaterstof Reservedossier

Grondwatergebruik

 20. Grondwatergebruiksysteem

 

 21. Grondwaterproductiedossier

Modellen

Model 

(interpretatie)

 22. Koolwaterstofvoorkomen

 

 23. Bodemkaart

 

 24. Geomorfologische kaart 1: 50.000

 

 25. Grondwatertrappenkaart

 

 26. REGIS

 

 27. Digitaal Geologisch Model (DGM)

 

 28. GeoTOP

  

       

 

 

tranche 1                        tranche 2                       tranche 3                       tranche 4

 

Welke gegevens komen niet in de BRO?

Gegevens over parkeergarages, kelders, of tunnels, en kabels en leidingen komen niet in de BRO. Daarvoor bestaan andere registraties en regelingen, zoals de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netwerken (WION). Gegevens over bodemverontreinigingen zijn vooralsnog geen onderdeel van het huidige Programma BRO.