Blog van Martin Peersmann: De ondergrond van de kerstboom

  CommunicatieBRO
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door CommunicatieBRO 32 dagen geleden

  De ondergrond van de kerstboom

  In 2017 heeft het programma BRO een turbulente, energieke en productieve periode doorgemaakt. In het begin van het jaar werd de besluitvorming over de financiering van het meerjarenimplementatieprogramma 2017 -2022 afgerond. Het (ingewikkelde) standaardisatieproces is in een versnelling gekomen door het inrichten van een strak ontwikkelproces op basis van de Agile methodiek, binnen Geonovum. De standaardisatiedocumenten zijn ontwikkeld, en uitgebreid en intensief besproken, door multidisciplinaire teams met experts uit de overheid, de kennisinstituten en het bedrijfsleven. In aparte werkgroepen zijn ook de data- en softwareleveranciers aan de slag gegaan met de ontwikkelde standaarden. In het wetgevingtraject is een enorme prestatie geleverd. Aan de succesvolle afronding hebben de koepels van de medeoverheden en onze andere ketenpartners een zeer constructieve bijdrage geleverd. De resultaten zijn inmiddels wettelijk verankerd zodat de eerste tranche van de Wet Basisregistratie Ondergrond per 1 januari 2018 in werking kan treden.

  Verder is, samen met enthousiaste bronhouders vanuit de provincies, waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat, door ICTU hard gewerkt aan de realisatie van een bronhouderportaal. Ook hier heeft de iteratieve aanpak, op basis van vraagsturing, geresulteerd in een werkende en doelmatige voorziening. Het bronhouderportaal vormt een essentiële schakel in de BRO-keten en stelt de bronhouders in staat om mandaat te verlenen aan hun dataleveranciers, de kwaliteit van geproduceerde gegevens te toetsen, deze aan te leveren aan de Landelijke Voorziening en terugmeldingen efficiënt te kunnen afhandelen. De eerste release van het bronhouderportaal is op 1 januari 2018 operationeel. In de periode daarna zullen er extra functionaliteiten aan worden toegevoegd, zoals een automatisch bulk-laadfunctie. Ook onze strategische partners TNO, Geologische Dienst Nederland en Wageningen Environmental Research hebben hard gewerkt aan het realiseren van de Landelijke Voorzienin g (LV BRO) en migratie van bestaande gegevens uit DINO en BIS naar de BRO. Zij hebben samen met ketenpartners (o.a. ICTU en PDOK) baanbrekend werk geleverd door het realiseren van een tijdig werkende BRO-keten waardoor de gegevens kunnen stromen van dataleverancier tot eindgebruiker.

  Nut en noodzaak van de BRO worden ook steeds duidelijker voor de stakeholders. We hebben overal in het land presentaties gegeven, aan een grote verscheidenheid aan belangstellenden, over doel, inhoud, werking en planning van de BRO. Een hoogtepunt was wel de kickoff op 11 mei in Amersfoort, die door circa 250 mensen werd bezocht. In onze presentaties benadrukken we dat de BRO niet alleen goed is voor hergebruik van data, en  het voorkomen van faalkosten (door Value Engineering en Value Management), maar ook noodzakelijk is voor het realiseren van bestuurlijke ambities als omgevingsvisies, klimaatverandering en energietransitie  omdat die nu eenmaal niet kunnen worden gerealiseerd zonder goede informatie over de ondergrond. Immers,“geen bovengrond zonder ondergrond”. Tot slot hebben we dit jaar de sturing van het programma BRO op een hoger plan gebracht doordat de Programmastuurgroep en de Programmabegeleidingsgroep effectief zijn ingesteld. En de overgang van de sturing door het ministerie van IenM naar dat van BZK is efficiënt en zonder problemen verlopen, het programma kan gewoon voortgaan.

  We zijn dit jaar begonnen met de grote opgave om de BRO stevige wortels te geven, en het is fantastisch om te zien dat dat is gelukt, en dat we vanaf 2018 écht aan de realisatie kunnen beginnen. Ik wil graag aan alle collega’s en andere betrokkenen hartelijk bedanken voor hun inzet, toewijding en bereidheid tot samenwerking. Wij gaan er vanuit dat wij op u kunnen rekenen om, de komende jaren, gezamenlijk en stapsgewijs de basisregistratie van de ondergrond succesvol te implementeren. Zo maakt u het mede mogelijk gegevens over de ruimte, water en ondergrond te kunnen combineren bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie. Gezamenlijk geven we invulling aan de ambities om een duurzaam, klimaatbestendig en een leefbaar Nederland te realiseren.

  Het gehele BRO-team wenst u gezelligheid, gezondheid en voorspoed voor u en uw naasten gedurende de feestdagen en in het nieuwe jaar. En voor 2018 wens ik u veel plezier met de ontdekking van de ondergrond!

  Martin Peersmann         
  Programmamanager Basisregistratie Ondergrond

  Kerstcartoon

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers