Value management en integraal inzicht in de ondergrond

  CommunicatieBRO
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  Door CommunicatieBRO 96 dagen geleden

  In het afgelopen jaar is het inzicht in de meerwaarde van de BRO duidelijk voor het voetlicht gekomen. De business case BRO toont niet alleen hergebruik van informatie aan de plus-kant, maar heeft met name grote voordelen op het gebied van risicomanagement en vermindering van faalkosten. De gegevens uit de BRO geven steeds meer inzicht in de ondergrond, en daardoor toenemend inzicht in de kansen, opgaven en risico’s als het om die ondergrond gaat.

  Value management trajecten BRO
  Om dit perspectief van de BRO nu al te laten zien ten behoeve van draagvlak en innovatie, is door het ministerie geïnvesteerd in value management trajecten voor infrastructurele projecten en omgevingsvisies. Voor diverse projecten uit het Deltafonds en Infrafonds wordt de meerwaarde van tijdig en gecombineerd van ondergrond gegevens uit de BRO en andere bronnen inzichtelijk gemaakt door middel van zogenaamde Proof of Concepts (PoC’s). Die projecten bevinden zich in verschillende planfasen (zie onderstaand schema).

    BRO Value Management.png 

  Hoe ziet een Value Management traject er uit?
  Eerst worden de doelstellingen van een project goed in beeld gebracht; de functionele specificaties, de omgevingsaspecten, de tijdspaden en de opgaven. En wordt er wel met een BIM-dataplatform gewerkt? Vanuit verschillende disciplines worden dan ervaring en vakkennis gebundeld; in het geval van bovengemelde MIRT-projecten hebben IenM, RWS, WER (Alterra), Deltares, TNO, Kadaster, Geodan, Future Insight en Arcadis de vaktechnische inzichten gedeeld op het gebied van grondwater, samenstelling ondergrond, en vele andere aspecten zoals topografie en modellering. Vervolgens kan de informatiespecialist aan de gang; vanuit vele beschikbare open bestanden worden data geconverteerd naar één ruimtelijk Geo informatie Model. Dat model creëert inzicht in de samenhang tussen de gegevens uit alle bronnen, en dus ook inzicht in de potentiële consequenties van keuzes die in het kader van het project worden gemaakt.

  Tijdig beginnen
  Bronhouders en ondernemers wordt aanbevolen om zo vroeg mogelijk in het besluitvormingsproces zelf ook zo’n integrale ondersteuning te starten. Zo’n investering betaalt zich in vrijwel alle gevallen ruim uit en vormt tevens een prima product om mee te kunnen communiceren. De reden om dit traject vooraan in het besluitvormingsproces uit te voeren vloeit voort uit de aard van het value management. Binnen het kennisprogramma Geoimpuls is ontdekt dat weliswaar het aantal optredende faalkostensituaties voor ongeveer de helft ontstaat binnen “de bouwkuip” maar dat de impact van fouten of vergissingen in vroege projectfasen (bijv. bij strategische besluitvorming over een tracékeuze) veel hogere faalkosten in de verdere loop van het project veroorzaakt. Die faalkosten wegen in vrijwel alle gevallen ruim op tegen de kosten die in de vroege projectfase worden gemaakt. Daarvoor moet de boodschap van de vakspecialist ondergrond vertaald worden naar relevante geokennis-op-maat voor de beleidsmaker. Dat vraagt aandacht voor detail op alle niveaus; keileem bevat mogelijk morene zwerfkeien, zijn er ooit eerder zandpalen door een kleilaag geboord, bevat mergel ook cavernes, de samenstelling ondergrond en de mogelijke effecten van een damwand of een diepwand. Maar ook de bestuurlijke belangen kunnen een sturende rol spelen. De geokennis moet zó worden gepresenteerd dat de beleidsmakers helder inzicht krijgen in het geheel aan gegevens, waardoor zij goed kunnen afwegen welke keuzes de laagste risico’s hebben.

  En nu…
  Vanaf 2018 is het aan de bronhouders om zelf ook hun voordeel te doen met deze vorm van besluitvormingsondersteuning. Het programmabureau BRO van het ministerie adviseert daarbij graag.

  Er past nog wel een kritische noot vanuit een civieltechnisch perspectief. Informatiemodellen alleen geven geen absolute antwoorden. Met louter data worden niet alle oorzakelijke verbanden doorzien die een ervaren vakmens herkent vanuit jarenlange ervaring, berekening en gevoel voor het vak. Daarom is naast de inzet van het geo-informatiemodel ook inzet van value management met vakspecialisten zo van belang. Die vakspecialist heeft natuurlijk ook zelf een groot voordeel als hij/zij over de integrale geokennis beschikt. De advisering wordt kracht bijgezet. De contractmanager kan sneller en beter overtuigd worden welke impact het geo-falen kan hebben. En in een kostencalculatie kan men beter rekening houden met de potentiële risico’s. De nieuwe uitdaging voor de vakspecialist ligt dan ook niet zozeer in de ondergrond, maar vlak erboven, in de laptop…