Voorlichting over BRO tijdens bijeenkomst Gemeentelijk Geoberaad regio West

  CommunicatieBRO
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door CommunicatieBRO 802 dagen geleden

    ggb.pngDinsdag 3 november heeft het programmabureau BRO tijdens het Gemeentelijk Geoberaad regio West voorlichting gegeven over wat de BRO inhoudt en wat de inwerkingtreding van de wet gaat betekenen voor gemeenten. Hierbij is met name ingezoomd op wat er van de bronhouders verwacht wordt en wat zij kunnen verwachten van het ministerie van IenM in de komende maanden.

  Gegevens in de BRO

  Niet alle ondergrondse gegevens worden opgenomen in de BRO. Gegevens over (delen van) ondergrondse civiel technische infrastructuur, zoals parkeergarages, kelders of tunnels, en ondergrondse kabels en leidingen komen niet in de BRO. De registratie van ondergrondse kabels en leidingen is geregeld via de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netwerken (WION). De registratie van ondergrondse topografische objecten wordt op termijn geregeld in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) in samenhang met de Basisregistratie Adressen-Gebouwen (BAG).

  Andere gegevens, zoals bodemverontreinigingen (BIDON), archeologie (ARCHIS) en explosieven, komen nog niet in de eerste tranche van de BRO, maar kunnen – in overleg met de belanghebbenden – in een latere tranche van de BRO worden opgenomen.

  Vraagstukken voor gemeentes
  Tijdens de presentatie werd aangegeven dat er een aantal onduidelijkheden zijn waarmee wij als programmabureau BRO de komende tijd aan de slag zullen gaan. Zo is het leveren van historische gegevens aan de BRO niet verplicht volgens de wet en gebeurt dat nu op vrijwillige basis. Het programmabureau BRO zal kijken naar de meerwaarde van deze data en hiermee een aanbeveling doen naar de stuurgroep BRO.

  Wat betreft de publieke en private boringen en sonderingen onderzoekt het programmabureau hoe het aanleveren van deze gegevens ingeregeld kan worden. Tot slot zal het programmabureau onderzoeken hoe gefaciliteerd kan worden dat ondergrondgegevens rechtstreeks door een sondeer- of boorbedrijf worden aangeleverd.

  Wat kan een gemeente nu al doen?
  Om de eigen organisatie adequaat voor te bereiden op de BRO, moeten de gemeenten tijdig in beeld brengen wat de invoering van de BRO betekent voor de bedrijfsvoering. Ter voorbereiding van de inwerkingtreding van de wet voor de eerste tranche zijn er dan ook een aantal zaken die gemeentes intern al kunnen oppakken:

  • Inventariseren waar de 5 registratieobjecten van de eerste tranche in processen zitten
  • Inventariseren welke impact de leverings/gebruiksverplichting kan hebben
  • Een binnengemeentelijke coördinator BRO aanstellen
  • Anticiperen in discussies over de uitwerking van de implementatie
  • Gemeenten kunnen al leveren aan het DINOloket, deze gegevens gaan dan automatisch mee naar de BRO.

  Heeft u vragen over de BRO? Stuur een e-mail naar BRO@minienm.nl.