Wetsvoorstel BRO ook door de Eerste Kamer

  CommunicatieBRO
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door CommunicatieBRO 843 dagen geleden

  Behandeling BRO Wetsvoorstel Eerste KamerOp 29 september 2015 heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel Basisregistratie Ondergrond (BRO) aangenomen, nadat de Tweede Kamer het wetsvoorstel op 10 september al goedkeurde. Opnieuw een mooie mijlpaal in het wetgevingstraject.

  De Basisregistratie Ondergrond (BRO) wordt dé centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse ondergrond. De wet BRO maakt het mogelijk om bodem- en ondergrondgegevens via een digitaal loket op te vragen en aan te leveren. Het gaat bijvoorbeeld over welke grondsoort waar voorkomt, over metingen van de grondwaterstand, en over olie- en gasvoorraden in de diepe ondergrond.

  De Basisregistratie Ondergrond is net als andere basisregistraties bedoeld voor gebruik binnen en buiten de overheid en komt als ‘Open Data’ beschikbaar. De registratie biedt één centrale voorziening voor de opslag en uitwisseling van ondergrondgegevens en draagt daarmee bij aan het principe van eenmalige inwinning, meervoudig gebruik. De BRO vormt daarnaast een belangrijke bouwsteen voor beleid inzake de structuurvisie over de ondergrond (STRONG) en de omgevingswet. Tevens draagt het bij aan een efficiëntere en betere dienstverlening door de overheid.

  De wet BRO zal gefaseerd worden ingevoerd. De minister is voornemens om de BRO per 1 januari 2017 van start te laten gaan met een eerste tranche van vijf registratieobjecten. Over de invoering van de overige onderdelen van de BRO is een groeipadmodel van toepassing. De totale realisatie van de BRO zal dan ook naar verwachting vijf tot zeven jaar duren.

  Het programmabureau BRO van het ministerie van IenM zal de komende maanden via de website bro.pleio.nl en de nieuwsbrief BRO aan de bronhouders en gebruikers informatie verstrekken over het implementatieplan van de BRO.