Meestgestelde vragen

 • Iedereen (publiek zichtbaar)

Voor overige veelgestelde vragen: zie de Volledige F.A.Q.

 

 1. Wanneer ben je bronhouder voor de BRO?

Bronhouders van de BRO zijn (zelfstandige) bestuursorganen, zoals gemeenten, provincies, waterschappen, het ministerie van Economische Zaken (EZ), Rijkswaterstaat en zelfstandige bestuursorganen als Staatsbosbeheer. In totaal gaat het om circa 450 organisaties. Een omgevingsdienst of een waterbedrijf is dus géén bronhouder. Zij kunnen echter wel dataleverancier zijn. Een bestuursorgaan machtigt dan de desbetreffende omgevingsdienst of het waterbedrijf om relevante gegevens aan het Bronhouderportaal BRO (en daarmee aan de LV) te leveren. Het bestuursorgaan blijft verantwoordelijk.

 1. Waar vind ik een handleiding hoe ik de BRO in mijn organisatie moet implementeren?

Het ministerie heeft een checklist voor bronhouders opgesteld die u hiervoor kunt gebruiken. Daarnaast is er een modeltekst coördinator ondergrond opgesteld die u als bronhouder handvatten geeft om een coördinator aan te stellen die het ‘project BRO’ binnen uw organisatie trekt en bewaakt.

 1. Is aansluiting op het Bronhouderportaal BRO verplicht? En geldt dat voor alle bestuursorganen?

Ja, dat is verplicht op grond van de Ministeriële Regeling BRO. Vrijwel alle gegevensleveringen worden door uitvoerende opdrachtnemers gedaan. Het ministerie van BZK acht het Bronhouderportaal BRO de enige reële manier om de bestuurlijke verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan en de feitelijke verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer op een effectieve wijze met elkaar te verbinden.

 1. Wat gaat het gebruik van het Bronhouderportaal BRO kosten?

Bronhouders hoeven niet te betalen voor bouw of gebruik van het Bronhouderportaal BRO. Deze kosten worden door het ministerie betaald. Het inregelen van het Bronhouderportaal ten behoeve van uw eigen organisatie is voor uw eigen rekening.

 1. Hoe moet ik contracten met opdrachtnemers aanpassen om BRO-levering te verplichten?

U kunt uw contracten met opdrachtnemers geheel naar eigen inzicht inrichten. Het ministerie schrijft geen regels voor hoe u dat moet doen. Het ministerie geeft enkele aanwijzingen die u kunt gebruiken voor uw eigen contracten. Benadrukt wordt dat het ministerie van BZK geen enkele verantwoordelijkheid heeft of aansprakelijk is voor deze aanwijzingen, en evenmin voor toepassing en gebruik ervan in uw eigen situatie.

 1. Komt er een certificeringssysteem voor dataleveranciers?

Het ministerie van IenM heeft besloten om voorlopig geen certificering in te voeren voor de bedrijven die namens bronhouders gegevens aanleveren aan de BRO. Het gaat namelijk om een professionele markt, waar al veel ervaring is met gegevensstromen, standaarden en contractsafspraken. Het ministerie zal na de inwerkingtreding van de Wet bro monitoren hoe de dataleverantie in de praktijk werkt. Als de praktijkervaringen uitwijzen dat er kwaliteitsissues ontstaan, zal nader onderzoek naar verbetermogelijkheden (waaronder certificering) worden uitgevoerd.

 1. Wanneer gaat de Wet bro écht in werking en wordt levering verplicht?

Tranche 1 van de Wet bro treedt op 1 januari 2018 in werking. Vanaf dat moment is levering van de desbetreffende gegevens (die bij AMvB worden aangewezen) verplicht. In de jaren erna zullen de vervolgtranches 2 t/m 4 steeds op een aparte datum in werking treden.

 1. Vanaf wanneer gaat de gebruiksplicht gelden? 

De gebruiksplicht gaat een half jaar na de inwerkingtreding gelden. Voor tranche 1 is dat per 1 juli 2018. Voor de vervolgtranches geldt dezelfde systematiek.

 1. Wanneer komen milieuhygiënische gegevens in de BRO?

De eerste vier tranches van de BRO omvatten geen milieuhygiënische gegevens (zie overzicht van BRO-registratieobjecten). Het is aan de Programmastuurgroep BRO, waarin de stakeholders zijn vertegenwoordigd, om de prioriteitsvolgorde van de geplande BRO-registratieobjecten te wijzigen en/of nieuwe registratieobjecten toe te voegen.

 1. Moet ik alle boormonsterprofielen leveren?

Nee, in tranche 1 gaat het alleen om de bodemkundige boormonsterprofielen. Voor profielen die in het kader van milieuonderzoek, archeologie en dergelijke zijn gemaakt, geldt de leveringsplicht niet.

 1. Kan gemeente A namens gemeente B leveren?

Ja, dat kan. Gemeente B is op grond van de wet BRO de bronhouder. Deze gemeente moet in het bronhouderportaal gemeente A machtigen om te mogen leveren. Gemeente A is dan de dataleverancier. Diezelfde gemeente A is óók zelf bronhouder, en kan in die rol zelf ook opdrachtnemers machtigen om namens hem te leveren.

 1. Hoe gaat het ministerie de uitvoering van de wet handhaven?

Vanaf 1 januari 2018 is de wet van kracht. Het ministerie hanteert deze datum als startpunt van de nieuwe manier van werken. In de eerste maanden van 2018

Bij de inwerkingtreding van de wet dient elk bestuursorgaan daaraan te kunnen voldoen. Uiteraard geldt dat pas als er iets te leveren valt. In zijn algemeenheid geldt dat de datum waarop een registratieobject feitelijk ontstaat, bepalend is voor de leveringsplicht.

Het ministerie gaat er van uit dat de eerste maanden van 2018 een opstartproces zijn voor alle stakeholders. U zult er dan ook niet direct op worden aangesproken als u nog niet aan de verplichtingen kunt voldoen. Waarbij wordt aangetekend dat het wel moet blijken dat u daar in de aankomende tijd wel aan gaat voldoen.

 1. Als een bronhouder een projectontwikkelaar inschakelt, moet deze dan ook leveren?

  a) Ja dat moet, in het geval de projectontwikkelaar van de bronhouder een opdracht heeft gekregen om werk uit te voeren. Daaronder vallen ook contracten op basis van DBFM (Design, Build, Finance and Maintain). De leveringsverplichting moet in de opdrachtverlening worden opgenomen.

  b) Nee, dat moet (kan) niet, als een projectontwikkelaar als private partij grond koopt en daarop voor eigen rekening en risico een bouwplan uitvoert. 

Voor overige veelgestelde vragen: zie de Volledige F.A.Q.