13 meest gestelde en actuele vragen over de BRO

 • iedereen (publiek zichtbaar)

Laatste wijziging: 4 september 2017

 1. Wanneer ben je bronhouder voor de BRO?
 2. Waar vind ik een handleiding hoe ik de BRO in mijn organisatie moet implementeren?
 3. Is aansluiting op het Bronhouderportaal BRO verplicht? En geldt dat voor alle bestuursorganen?  
 4. Wat gaat het gebruik van het Bronhouderportaal BRO kosten?
 5. Hoe moet ik contracten met opdrachtnemers aanpassen om BRO-levering te verplichten?
 6. Komt er een certificeringssysteem voor dataleveranciers?
 7. Wanneer gaat de Wet bro écht in werking en wordt levering verplicht?
 8. Vanaf wanneer gaat de gebruiksplicht gelden? 
 9. Wanneer komen milieuhygiënische gegevens in de BRO?
 10. Moet ik alle boormonsterprofielen leveren?
 11. Krijgt mijn bestuur nog een formeel verzoek om met de BRO te beginnen?
 12. Klopt het dat de BRO op de korte termijn nog niet zoveel oplevert?
 13. Als een bronhouder een projectontwikkelaar inschakelt, moet deze dan ook leveren?

Bekijk ook de volledige FAQ (versie juli 2016)

1. Wanneer ben je bronhouder voor de BRO?

Bronhouders van de BRO zijn (zelfstandige) bestuursorganen, zoals gemeenten, provincies, waterschappen, het ministerie van Economische Zaken (EZ), Rijkswaterstaat en zelfstandige bestuursorganen als Staatsbosbeheer. In totaal gaat het hier om circa 450 organisaties. Een omgevingsdienst of een waterbedrijf is dus géén bronhouder. Een omgevingsdienst kan wel dataleverancier zijn, als een bestuursorgaan de desbetreffende omgevingsdienst opdracht geeft om relevante gegevens aan het Bronhouderportaal BRO (en daarmee aan de LV) te leveren. Ook een waterbedrijf kan dataleverancier zijn (bijvoorbeeld voor gegevens over grondwatermonitoringputten) als een bestuursorgaan (zoals de provincie) de bronhoudersverantwoordelijkheid voor deze putgegevens op zich neemt.

2. Waar vind ik een handleiding hoe ik de BRO in mijn organisatie moet implementeren?

Het ministerie heeft een checklist voor bronhouders opgesteld die u hiervoor kunt gebruiken. Daarnaast is er een modeltekst coördinator ondergrond opgesteld die u als bronhouder handvatten geeft om een coördinator aan te stellen die het ‘project BRO’ binnen uw organisatie trekt en bewaakt.

3. Is aansluiting op het Bronhouderportaal BRO verplicht? En geldt dat voor alle bestuursorganen?

Ja, dat is verplicht. Dit staat weliswaar niet expliciet in de regelgeving, maar het is wel de beleidslijn van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Vrijwel alle gegevensleveringen worden door uitvoerende opdrachtnemers gedaan. Het ministerie van IenM verwacht dat het Bronhouderportaal BRO de enige reële manier is om de bestuurlijke verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan en de feitelijke verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer op een effectieve wijze met elkaar te verbinden.

4. Wat gaat het gebruik van het Bronhouderportaal BRO kosten?

Bronhouders hoeven niet te betalen voor bouw of gebruik van het Bronhouderportaal BRO. Deze kosten worden door het ministerie betaald. Het inregelen van het Bronhouderportaal ten behoeve van uw eigen organisatie is voor uw eigen rekening.

5. Hoe moet ik contracten met opdrachtnemers aanpassen om BRO-levering te verplichten?

U kunt uw contracten met opdrachtnemers geheel naar eigen inzicht inrichten. Het ministerie schrijft geen regels voor hoe u dat moet doen. Het ministerie geeft enkele aanwijzigingen die u kunt gebruiken voor uw eigen contracten. Benadrukt wordt dat het ministerie van IenM geen enkele verantwoordelijkheid heeft of aansprakelijk is voor deze teksten als zodanig, en evenmin voor toepassing en gebruik ervan in uw eigen situatie.

6. Komt er een certificeringssysteem voor dataleveranciers?

Het ministerie van IenM heeft besloten om voorlopig geen certificering in te voeren voor de bedrijven die namens bronhouders gegevens aanleveren aan de BRO. Het gaat namelijk om een professionele markt, waar al veel ervaring is met gegevensstromen, standaarden en contractsafspraken. Het ministerie zal na de inwerkingtreding van de Wet bro monitoren hoe de dataleverantie in de praktijk werk. Als de praktijkervaringen uitwijzen dat er kwaliteitsissues ontstaan, zal nader onderzoek naar verbetermogelijkheden (waaronder certificering) worden uitgevoerd.

7. Wanneer gaat de Wet bro écht in werking en wordt levering verplicht?

Tranche 1 van de Wet bro treedt op 1 januari 2018 in werking. Vanaf dat moment is levering van de desbetreffende gegevens (die bij AMvB worden aangewezen) verplicht. In de jaren erna zullen de vervolgtranches 2 t/m 4 steeds op een aparte datum in werking treden.

8. Vanaf wanneer gaat de gebruiksplicht gelden? 

De gebruiksplicht gaat naar verwachting één jaar na de inwerkingtreding gelden. Voor tranche 1 is dat per 1 januari 2019. Voor de vervolgtranches geldt dezelfde systematiek.

9. Wanneer komen milieuhygiënische gegevens in de BRO?

De eerste vier tranches van de BRO omvatten geen milieuhygiënische gegevens (zie overzicht van BRO-registratieobjecten). Voor deze data wordt op dit moment gewerkt aan een portaal bij BIDON (Informatiehuis Bodem en Ondergrond). Het is aan de Programmastuurgroep BRO, waarin de stakeholders zijn vertegenwoordigd, om de prioriteitsvolgorde van de geplande BRO-registratieobjecten te wijzigen en/of nieuwe registratieobjecten toe te voegen.

10. Moet ik alle boormonsterprofielen leveren?

Nee, in tranche 1 gaat het alleen om de bodemkundige boormonsterprofielen. Voor profielen die in het kader van milieuonderzoek, archeologie en dergelijke zijn gemaakt, geldt de leveringsplicht niet.

11. Krijgt mijn bestuur nog een formeel verzoek om met de BRO te beginnen?

Ja, het ministerie zal alle besturen van bestuursorganen in het najaar 2017 een brief sturen met de formele aankondiging dat zij op 1 januari 2018 verantwoordelijk worden voor de uitvoering van de BRO.

12. Klopt het dat de BRO op de korte termijn nog niet zoveel oplevert?

Ja en nee. De leveringsplicht voor bestuursorganen geldt voor gegevens die ná de inwerkingtreding van (een tranche van) de BRO ontstaan. Historische gegevens vallen niet onder de leveringsplicht. Daar staat tegenover dat alle relevante gegevens die bij TNO en Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra) zijn geregistreerd, vanaf de datum van inwerkingtreding wél in de BRO beschikbaar zullen zijn. Er is dus een aanzienlijk volume aan data vanaf het eerste begin beschikbaar.

13. Als een bronhouder een projectontwikkelaar inschakelt, moet deze dan ook leveren?

Ja, in het geval de projectontwikkelaar van de bronhouder een opdracht heeft gekregen om werk uit te voeren. Daaronder vallen ook contracten op basis van DBFM (Design, Build, Finance and Maintain). De leveringsverplichting moet in de opdrachtverlening worden opgenomen.

Nee, als een projectontwikkelaar als private partij grond koopt en daarop voor eigen rekening en risico een bouwplan uitvoert.