Aanleveren BRO-gegevens

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Voor het aanleveren van BRO-gegevens verwijzen wij U graag door naar:

https://www.broinfo.nl/

Aanpassing contracten met opdrachtnemers

Een belangrijk uitgangspunt bij het aanleveren van gegevens aan de BRO is dat u als bronhouder de feitelijke gegevenslevering aan de BRO kunt laten doen door uw uitvoerende opdrachtnemer. Die verplichting moet u opnemen in uw contracten met uw opdrachtnemers. Of u legt deze verplichting vast in een standaard bestek dat u bij opdrachtverlening hanteert. U kunt deze verplichting tot gegevenslevering geheel naar eigen inzicht inrichten. Het ministerie schrijft geen regels voor hoe u dat moet doen, want het ministerie kan immers niet treden in uw (privaatrechtelijke) contractsrelaties. Om u toch, vrijblijvend, op weg te helpen, wijst het ministerie op de teksten in de zogeheten vraagspecificatie Design en Construct die Rijkswaterstaat begin juni 2017 heeft gepubliceerd. De totale set vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

De levering van ondergrondgegevens vindt u in het document Vraagspecificatie Proces 1 juni 2017, paragraaf 5.8. Uiteraard dient u zich te realiseren dat de doelstelling van deze teksten is om marktpartijen te informeren wat zij van Rijkswaterstaat kunnen verwachten. Ook moet u zich bewust zijn van de systematiek die Rijkswaterstaat in deze vraagspecificaties heeft gehanteerd, gebaseerd op de UAVgc, met een specifiek begrippenkader. Benadrukt wordt dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om de goede contracten met uw opdrachtnemers af te sluiten.

Overigens wijst het ministerie er op dat levering door bronhouders (en hun dataleveranciers) via het Bronhouderportaal BRO wordt gedaan. Het bronhouderportaal wordt operationeel gelijktijdig met de inwerkingtreding van tranche 1 van de BRO op 1 januari 2018. Bronhouders en dataleveranciers leveren dus niet rechtstreeks aan de Landelijke Voorziening BRO.

Ook wijzen wij u er op dat het onderdeel Dinodata, zoals door Rijkswaterstaat is gespecifieerd, buiten de werking van de Wet bro valt. Dit verwijst naar een afspraak die Rijkswaterstaat afzonderlijk met TNO heeft gemaakt. Mocht u ook gegevens aan DINO leveren of willen leveren, dan kunt u desgewenst een soortgelijke verplichting opnemen. Daarover maakt u dan zelf afspraken met TNO als de beheerder van DINO. Het ministerie van IenM staat hier geheel buiten.

Tenslotte is het ministerie van IenM in gesprek met het CROW om het stelsel van RAW-bepalingen aan te passen op verplichte gegevenslevering op grond van de Wet bro. Als u van de RAW gebruik maakt, kunt u daar binnenkort op aansluiten. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.