Aanleveren BRO-gegevens

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Als u als bestuursorgaan, bronhouder, een opdracht verstrekt voor werkzaamheden waarbij BRO-gegevens ontstaan, dan kunt u in de opdracht opnemen dat de opdrachtnemer die BRO-gegevens aan het Bronhouderportaal BRO verstrekt (en daarmee aan de Landelijke Voorziening BRO).

Voorbeeldteksten voor opdracht tot levering BRO-gegevens
Een bronhouder kan zijn contracten met opdrachtnemers geheel naar eigen inzicht inrichten. Het ministerie schrijft geen regels voor hoe u dat moet doen. Om u een handreiking te geven, stelt het ministerie enkele voorbeeldteksten beschikbaar die u kunt gebruiken voor uw eigen contracten. De teksten zijn afkomstig uit de vraagspecificaties zoals Rijkswaterstaat die begin juni 2017 heeft gepubliceerd, met de aanvulling dat levering plaats dient te vinden aan het Bronhouderportaal BRO. Dat wordt operationeel tegelijk met de inwerkingtreding van tranche 1 van de BRO op 1 januari 2018.

Benadrukt wordt dat het ministerie van IenM geen enkele verantwoordelijkheid heeft of aansprakelijk is voor deze teksten als zodanig, en evenmin voor toepassing en gebruik ervan in uw eigen situatie.